EN FA

در حال بارگذاری

تركیبات نشان دار شده با ایزوتوپ های پایدار

1397/11/23

ترکیبات نشاندار شده ایزوتوپ پایدار مواد شیمیایی غیر رادیواکتیو هستند که حداقل یک عنصر در این ترکیبات با ایزوتوپ پایدار آن جایگزین می شود. در طول سال های اخیر، کاربرد تركیبات نشان دار شده با ایزوتوپ های پایدار در بسیاری از زمینه های تحقیقاتی، به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

برخی از این کاربرد ها عبارتند از:

تصویربرداری رزونانس مغناطیسی و طیف سنجی رزونانس مغناطیسی (MRI/MRS)، NMR، PET کشف داروها تعیین ساختار پروتئین، پروتئومیک، تحقیقات متابولیکی استانداردهای داخلی طیف سنجی جرمی متابولیسم و مطالعات سم شناسی در متابولیسم متابولیسم داروها، مطالعات فارماکوکینتیک و سم شناسی ویتامین های نشان دار شده استروئیدها ی نشان دار شده مطالعات ردیابی مطالعه مکانیزم واکنش مطالعات کشاورزی اقیانوس شناسی هیدرولوژی تغییرات اقلیمی علوم جرم شناسی تغذیه و تحقیقات غذایی شرکت مصباح انرژی تاکنون چندین پروژه تولید ترکیبات نشاندار شده با ایزوتوپ های پایدار را با همکاری چندین دانشگاه و موسسه تحقیقاتی راه اندازی نموده است.

ما برنامه داریم تا برخی از محصولات نشان دار شده با ایزوتوپ های پایدار مانند18O, 13C, 34S, 15N را در آینده نزدیک ارایه کنیم. ما از تمام محققان و موسسات علاقه مند دعوت به عمل می آوریم تا در پروژه های مشترکی که به منظور تولید و گسترش کاربردهای ترکیبات نشاندار شده با ایزوتوپ های پایدار، ایجاد گردیده اند, سهیم گردند.


این صفحه را به اشتراک بگذارید: